1. SĄVOKOS
  1.1. Pardavėjas – Miglė Jaskūnienė, ind. veiklos Nr. 1281000, adresas Vyšnių g. 14, 54307 Kauno r.
  1.2. Pirkėjas – asmuo, perkantis Parduotuvėje prekes ar paslaugas arba besinaudojantis Parduotuve.
  Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šiuos reikalavimus: veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
  1.3. Parduotuvė – elektroninė parduotuvė, pasiekiama adresu www.nenuorama.lt.
  1.4. Pirkimo–pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pagal Parduotuvės pirkimo–pardavimo taisykles sudaryta prekių pirkimo–pardavimo sutartis.
  1.5. Taisyklės – šios nuotolinės prekių pirkimo–pardavimo taisyklės, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių ir paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu Parduotuvėje susijusios nuostatos.
 2. Bendrosios nuostatos.
  2.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.
  2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
  2.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.
  2.4. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje
 3. Pirkėjo teisės
  3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu,) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų, terminas pradedamas skaičiuoti, kai Pirkėjui pristatoma visos užsakymo siuntos.
  3.3. Pirkėjui, pirkusiam prekes internetinėje parduotuvėje  nenuorama.lt,  teisė atsisakyti perkamos prekės galioja visais atvejais, išskyrus Lietuvos respublikos civilinio kodekso (toliau - Civilinis kodeksas) 6.228 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.
  3.4. Numatyta prekių grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta, nepažeista pakuotė arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Taisyklių 3.3. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 “Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo ir Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka.
  3.5. Prašymą/skundą dėl fizinėje ir elektroninėje parduotuvėję įsigytos prekės gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 14 66, interneto svetainė www.vvtat.lt) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/
 4. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
  4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos Elektroninėje parduotuvėje skelbiamos sąlygos.
  4.2. Jeigu Pirkėjas apmoka už prekes, tačiau su juo nepavyksta susisiekti per nurodytą terminą pagal pasirinktą pristatymo būdą, Pirkėjo užsakymas yra atšaukiamas ir grąžinamas atgal Pardavėjui.
  4.3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, Taisyklėse numatytomis sąlygomis.
  4.4. Kai dėl nenumatytų aplinkybių, susijusių su prekių tiekimu ar tuo, kad prekių nėra likę atsargų sandėlyje, Pardavėjas negali pristatyti Elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, apie tai informuodamas Pirkėją. Tokiu atveju Pardavėjas gali Pirkėjui pasiūlyti panašią tos pačios arba aukštesnės kokybės ir vertės prekę, apie tai informuodamas Pirkėją vienu iš jo nurodytų kontaktinių duomenų. Pirkėjui atsisakius pakeisti užsakyme numatytą prekę Pardavėjo pasiūlyta preke, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas į Pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas apmokėjimas.
  4.5. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pašalinti bet kokią prekę iš Elektroninės parduotuvės ir pašalinti arba pakeisti bet kokią informaciją Elektroninėje svetainėje. Pardavėjas deda maksimalias pastangas, kad būtų įvykdytas kiekvieno Pirkėjo užsakymas, tačiau gali pasitaikyti išimtinių aplinkybių, kurios verčia atsisakyti užsakymo išsiuntus užsakymo patvirtinimą ir Pardavėjas pasilieka teisę tai daryti bet kuriuo metu.
 5. Prekių kokybės, garantijos.
  5.1. El. parduotuvėje parduodamos prekių informaciją bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  5.2. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.
  5.3. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
 6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
  Pirkėjo pateikti asmens duomenys tvarkomi Privatumo politikoje nurodyta tvarka ir sąlygomis.
 7. ATSISKAITYMO BŪDAI
 • Atsiskaitymo būdai galime per Jūsų el.bankininkystę 
 • Tiesiogiai nuskaitant nuo Jūsų banko kortelės.